หมายเหตุ : ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ / ภาค กศ.พป. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตา ทั่วไป และนักศึกษา กศ.พป.
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 16 ธันวาคม 2554
- นักเรียนสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
วันที่  19 – 23  ธันวาคม  2554
- โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ส่งกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่  15 มกราคม  2555
- สอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตร์
วันที่  20 มกราคม  2555
- ประกาศผลสอบหลักสูตรครุศาสตร์
วันที่  21 – 22  มกราคม  2555
(เวลา  09.00 – 15.00  น.)
- นักเรียนที่สมัครที่โรงเรียนรายตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50  พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น ชั้นล่าง) ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 -  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
(ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สมัครได้ถึง วันที่ 8 มกราคม 2555, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สมัครถึง วันที่ 16 มีนาคม 2555)
     ค่าสมัคร 200 บาท
     ค่ารายงานตัว   1,000  บาท   ค่าประกันของเสียหาย  300  บาท
     (ค่ารายงานตัว ค่าประกันของเสียหาย
     ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
- สมัครด้วยตนเองพร้อมรายงานตัวที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา ชั้น  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภายในวันที่  13  พฤษภาคม  2555
- ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษา สำเนาใบ ปพ. 1 จำนวน 3 ฉบับ พร้อมตัวจริง เพื่อตรวจสอบ
วันที่  26  มีนาคม  2555
- สอบข้อเขียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วันที่  17  เมษายน  2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วันที่  30  เมษายน  2555
- ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลสอบสัมภาษณ์ เวลา  09.00  น.
ณ  ห้อง  SC.101  อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วันที่  7  พฤษภาคม  2555
- ประกาศผลสอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วันที่  14  พฤษภาคม  2555
- รายงานตัวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตัวจริง เวลา 09.00-12.00 น.
ตัวสำรอง  เวลา  13.00 – 15.30  น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาคาร  15  ชั้น)  ชั้น  2
วันที่  10 – 17  พฤษภาคม  2555
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2
(ไม่ต้องค้างคืน)
วันที่  21 – 25  พฤษภาคม  2555
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่  4  มิถุนายน  2555
- เปิดเรียน  ภาคปกติที่ 1/2555
ภาค กศ.พป.
วันที่  1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555
- สมัครด้วยตนเองพร้อมรายงานตัวที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น  ชั้น 2)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
- เปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1/2555